Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cox en Partners Vastgoedjuristen, gevestigd te Eindhoven.
1.2 Opdrachtgever: degene met wie de vennootschap een overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening heeft.
1.3 Honorarium: de financiële vergoeding die de opdrachtgever voor werkzaamheden, voortvloeiend uit een opdracht tot juridische dienstverlening aan de vennootschap is verschuldigd. Het honorarium wordt bepaald op basis van de door de vennootschap vastgestelde tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het honorarium is exclusief verschotten en BTW.
1.4 Verschotten: alle kosten (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, etc.), met uitzondering van BTW, die de vennootschap maakt bij de uitvoering van de aan de vennootschap verstrekte opdracht.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van opdrachtgevers van de vennootschap. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van de vennootschap, maar ten behoeve van alle andere personen die voor de vennootschap werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door de vennootschap van enige opdracht zijn ingeschakeld.

Artikel 3: Overeenkomst van opdracht

3.1 Iedere overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap en uitdrukkelijk niet door één van haar aandeelhouders, of diegenen die voor haar werkzaam zijn. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
3.2 De vennootschap kan, bij het sluiten van de overeenkomst tot opdracht slechts vertegenwoordigd worden door aan het kantoor van de vennootschap verbonden juristen.
3.3 De vennootschap zal zich inspannen de overeenkomst met opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren, zonder te kunnen garanderen dat het door opdrachtgever gewenste resultaat zal of kan worden bereikt. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Opdrachtgever zal aan de vennootschap gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor correcte en juiste uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan de vennootschap verstrekte informatie.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door de vennootschap ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
4.2 De opdrachtgever vrijwaart de vennootschap tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de vennootschap ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 De vennootschap is bevoegd in het kader van de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens en voor rekening van de opdrachtgever.
5.2 De vennootschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van de vennootschap.
5.3 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat de vennootschap ervan uit en bevestigt zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: Declaratie en betaling

6.1 Het honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en met verschotten en omzetbelasting aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Voorzover mogelijk wordt in beginsel aan het einde van de opdracht gedeclareerd. De vennootschap behoudt zich het recht voor om tussentijds te declareren.
6.2 Het honorarium zal, behoudens schriftelijke afwijkende overeenkomsten, worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door de vennootschap vastgestelde uurtarief, te vermeerderen met de BTW. De vennootschap heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld.
6.3 De vennootschap kan een voorschot op het honorarium en de verschotten verlangen.
6.4 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de declaraties te geschieden binnen een termijn van 30 dagen, op een wijze zoals onderaan de declaratie staat aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is opdrachtgever in verzuim waardoor opdrachtgever wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd is. De (buiten)gerechtelijke incassokosten worden forfaitair gesteld op 15% van het openstaande bedrag van de declaratie(s). De vennootschap is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. De vennootschap is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. Indien een ander dan opdrachtgever de declaratie voor zijn rekening dient te nemen, blijft opdrachtgever voor de betaling daarvan hoofdelijk aansprakelijk. De vennootschap is gerechtigd haar declaraties te verrekenen met de door de vennootschap aan opdrachtgever verschuldigde bedragen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Iedere (buiten-) contractuele aansprakelijkheid van de vennootschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de vennootschap komende eigen risico. Gegevens betreffende de verzekering zijn op verzoek beschikbaar.
7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste declaratie.
7.3 Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten.

Artikel 8: Persoonsgegevens

8.1 De vennootschap verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Op grond van de door de vennootschap geldende wet- en regelgeving is de vennootschap verplicht om zich van de identiteit van opdrachtgever te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Door het verstrekken van de opdracht wordt opdrachtgever geacht toestemming te verlenen voor het in dit artikel bepaalde. Opdrachtgever verklaart ervan op de hoogte te zijn en aanvaardt, dat zowel het beheer van (eventuele) digitale toegang van de opdrachtgever tot dossierbestanden, als de opslag van dossierbestanden van de vennootschap in het algemeen worden uitbesteed aan geselecteerde verwerkers, die de bestanden in hun datacenters binnen de EU zullen opslaan. Deze verwerkers waarborgen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De vennootschap heeft met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesloten en zal op eerste verzoek van opdrachtgever een afschrift daarvan aan hem verstrekken. De vennootschap zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk dan wel langer op grond van een wettelijke plicht, indien daarvan sprake is.

Artikel 9: Varia

9.1 De vennootschap zal een dossier na verzending van de laatste declaratie archiveren en gedurende 10 jaar bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode zal het volledige dossier worden vernietigd en kunnen derhalve geen stukken meer bij de vennootschap worden opgevraagd. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende- of vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 10: Overigens

10.1 De rechtsverhouding tussen de vennootschap en opdrachtgever wordt door het Nederlands recht beheerst.
10.2 Klachten die ontstaan bij opdrachtgever omtrent de wijze waarop de vennootschap uitvoering geeft aan de overeenkomst van opdracht, worden afgehandeld conform de interne klachtafhandelingsprocedure van de vennootschap. De vennootschap heeft als RICS gereguleerde onderneming een interne klachtafhandelingsprocedure op grond waarvan de klacht in eerste instantie schriftelijk ter beoordeling wordt voorgelegd aan de vennootschap en getracht wordt deze naar tevredenheid op te lossen. Indien de klacht niet naar tevredenheid van opdrachtgever kan worden opgelost, wordt de klacht in tweede instantie voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige bemiddelaar. Een beschrijving van de volledige interne klachtafhandelingsprocedure van de vennootschap is op verzoek beschikbaar.
10.3 Geschillen tussen de vennootschap en een opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Kanton, locatie Eindhoven, danwel indien de omvang van de vordering daartoe aanleiding is, de sector Civiel van deze rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Nederland.
10.4 De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, berusten uitsluitend bij de vennootschap, respectievelijk komen alleen de vennootschap toe. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. Het is opdrachtgever verder verboden producten van de vennootschap, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, werkwijzen en (model)contracten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap.