Disclaimer

Aan de samenstelling, de inhoud en het onderhoud van deze website wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Desalniettemin is deze website louter informatief en kan Cox en Partners Vastgoedjuristen geen garantie geven dat de inhoud van de verstrekte informatie volledig, recent en actueel is. Cox en Partners Vastgoedjuristen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuiste en onvolledige informatie die op deze website wordt verstrekt.

De praktijk wordt uitgeoefend door Cox en Partners Vastgoedjuristen BV. (hierna Cox en Partners Vastgoedjuristen), statutair gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder registratienummer 17212827. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle diensten door Cox en Partners Vastgoedjuristen verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Cox en Partners Vastgoedjuristen. Op iedere overeenkomst met Cox en Partners Vastgoedjuristen zijn, met uitsluiting van enig andere set algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van Cox en Partners Vastgoedjuristen van toepassing. Deze voorwaarden zijn te bekijken via deze website. Tevens is kosteloze toezending per e-mail of per gewone post op verzoek mogelijk.

© 2011 – Cox en Partners Vastgoedjuristen