Privacy statement

Download Privacy statement

Cox en Partners respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Cox en Partners verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Cox en Partners verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Gezien het voorgaande is Cox en Partners de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doel verwerking persoonsgegevens

Cox en Partners verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het geven van juridisch advies en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het onderhouden van contact ten behoeve van de verlening van juridische diensten;
 • het innen van declaraties;
 • bemiddeling en verwijzing;
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Cox en Partners verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Naam, voornamen, initialen, tussenvoegsels, geslacht en titel;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • BSN-nummer;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer en/of mobiele nummer en/of faxnummer;
 • E-mailadres;
 • Of er sprake is van een faillissement, schuldsaneringsregeling, of iemand rechtens zijn/haar vrijheid ontnomen is, of iemand slachtoffer (of nabestaande van het slachtoffer) van een gewelds- of zedenmisdrijf is;
 • Naam, adres, postcode, vestigingsplaats/woonplaats, evt. contactpersoon en telefoonnummer van de tegenpartij.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Cox en Partners omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Cox en Partners verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6, 9 en 10 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n).

Delen van persoonsgegevens met derden

Cox en Partners deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat of jurist, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek (met uw instemming) of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Cox en Partners, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Cox en Partners persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Cox en Partners uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Cox en Partners ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Cox en Partners hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Cox en Partners gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, heeft Cox en Partners in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Cox en Partners bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. De maximale bewaartermijn is 20 jaar.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Cox en Partners aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Cox en Partners Vastgoedjuristen, via info@coxenpartners.nl of per post aan het adres Ten Hagestraat 9, 5611 EG Eindhoven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 040 820 03 38.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Cox en Partners neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Cox en Partners (www.coxenpartners.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Cox en Partners houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cox en Partners houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Cox en Partners verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Cox en Partners te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Cox en Partners op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing Privacy statement

Cox en Partners heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ons kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s) via www.coxenpartners.nl.

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Cox en Partners Vastgoedjuristen, mr. B.M.E. Cox, via info@coxenpartners.nl of per post aan het adres Ten Hagestraat 9, 5611 EG Eindhoven, of via het telefoonnummer 040 820 03 38.

Dit privacy statement is op d.d. 25 mei 2018 vastgesteld.